2FACT ALGEMENE VOORWAARDEN

2FACT biedt een CRM tool aan voor klantenbeheer icm facturatie en rapporten, in de vorm van een webapplicatie te gebruiken in een browser, met het oog op een doeltreffendere omgang van de onderneming met haar Klanten.

Bij het bestellen van de Diensten, hetzij via de Website of op welke andere manier dan ook – wat ook het zich registreren voor de Demo omvat – zal de  potentiële) Klant altijd worden gevraagd de algemene voorwaarden van 2FACT te aanvaarden. De Klant gaat een Overeenkomst aan met 2FACT na aanvaarding van de algemene voorwaarden.
De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Dit is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht. Binnen de wettelijk toegestane beperkingen kan 2FACT gebruikmaken van alle beschikbare elektronische bestanden om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen.
Iedereen die deze Overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om deze rechtspersoon te binden aan deze algemene voorwaarden.
2FACT heeft te allen tijde het recht om aanvullende informatie te vragen over de ondertekenaar en de (potentiële) Klant. 2FACT heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen of de uitvoering van de Diensten op te schorten bij (i) twijfel over de identiteit van de ondertekenaar, (ii) twijfel over de kredietwaardigheid van de (potentiële) Klant en (iii) aanwijzingen dat de (potentiële) Klant van plan is de Diensten door te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van 2FACT. Deze opzegging van de Overeenkomst of opschorting van de uitvoering ervan geeft de wederpartij onder geen beding recht op enige vorm van compensatie of schadevergoeding.

Order en levering

Als de Klant gebruikgemaakt heeft van de Demo en nog steeds over een actieve account beschikt zal na 14 dagen de betaling van een licentie moeten plaatsvinden. Een Overeenkomst wordt van kracht na een elektronische bevestiging via het registratieformulier of op het moment dat 2FACT de Diensten ter beschikking stelt van de Klant.

Levering

Na het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Klant toegang tot de Tool. Een account aan de Klant verstrekken geldt als een levering van de Softwarelicentie.
Bij levering van de Softwarelicentie wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren om te bepalen of de geleverde Softwarelicentie overeenstemt met het order. Die omvat onder meer de functionaliteiten die de geselecteerde modukes omvat en het aantal Gebruikersaccounts.
De Klant is verplicht om 2FACT binnen 48 uur na levering via de support dienst te informeren over om het even welke non-conformiteit. Indien de Klant binnen 48 uur geen melding hiervan heeft gemaakt, wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Geen herroepingsrecht

Op grond van het Belgische Wetboek van Economisch Recht of WER heeft iedere consument (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) een recht op herroeping van producten en/of diensten die hij via het internet, per e-mail of telefonisch kocht.
Aangezien de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor interne bedrijfsdoeleinden, wordt elke Klant in zijn handelsrelatie met 2FACT beschouwd als een ‘onderneming’ in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht. Bijgevolg kunnen onze Klanten onder geen beding een herroepingsrecht uitoefenen, met betrekking tot noch de Softwarelicentie, noch de Introductiediensten.

Merk op dat 2FACT iedere potentiële Klant vóór het sluiten van de Overeenkomst de mogelijkheid biedt om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een gratis accounts. Door deze Demo aan te bieden, biedt 2FACT meer aan dan waartoe ze bij wet verplicht is.

Toepassingsgebied

Op de handelsrelatie tussen 2FACT en de Klant zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze Overeenkomst vervangt en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten in verband met de Diensten die mogelijkerwijs bestonden tussen de Partijen.

Wijzigingen in de Overeenkomst

2FACT behoudt zich het recht voor om zijn Servicevoorwaarden, prijzen en Diensten op om het even welk moment in de toekomst te wijzigen. 2FACT verbindt zich ertoe de Klant van deze wijzigingen in kennis te stellen via een Mededeling.

 • Niet-substantiële wijzigingen gaan in zodra de Klant hiervan op de hoogte is gebracht.
 • Substantiële wijzigingen gaan pas in nadat de redelijke periode verstreken is die 2FACT aan de Klant heeft gecommuniceerd.

Alleen bij substantiële wijzigingen in de Overeenkomst (zoals een prijsverhoging, zie artikel 4.3) heeft de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en, indien de Partijen geen billijke oplossing vinden, de Overeenkomst op te zeggen.

DEMO

Elke Klant zal de kans krijgen om 2FACT gedurende een beperkte tijdsperiode kosteloos uit te proberen. De tijdsperiode gedurende welke de Klant toegang heeft tot dit demoaccount wordt bepaald naar het uitsluitend oordeel van 2FACT. 2FACT behoudt zich het recht voor om het even welk demoaccount op om het even welk moment te sluiten en alle gegevens die de Klant in het demoaccount heeft ingevoerd permanent te wissen.
Ongeacht het feit dat de Klant die een kosteloos demoaccount gebruikt (nog) geen betalende Klant is, moet de Klant met de proefversie – en al zijn Gebruikers – tijdens de proefperiode evenzeer voldoen aan alle geldende gebruiksvoorwaarden en andere relevante bepalingen in deze algemene voorwaarden.

PRIJS

Commerciële aanbiedingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle promoties, commerciële aanbiedingen, kortingen en aankondigingen die 2FACTvia zijn Website, per e-mail of in enige andere vorm (met inbegrip van onder andere catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) communiceert, geheel vrijblijvend en mag de (potentiële) Klant deze alleen beschouwen als een uitnodiging om de Diensten te bestellen.
Eventuele commerciële kortingen op de gebruikelijke prijzen die mondeling (bijv. per telefoon) worden toegekend, moeten schriftelijk (bijv. op de bijbehorende factuur) worden bevestigd om geldig te zijn.
De (potentiële) Klant erkent dat kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die hieromtrent uitdrukkelijk zijn vermeld. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend voor de initiële Termijn of de vastgestelde duur en gelden dus niet automatisch voor latere (soortgelijke) bestellingen. Iedere andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste vanwege 2FACT en geldt slechts zolang deze niet door 2FACT wordt herroepen. De (potentiële) Klant erkent dat kortingen (en andere relatiegeschenken) niet cumuleerbaar zijn, van nature
persoonlijk zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot enig verworven recht.

Alle prijzen zijn exclusief btw en/of andere belastingen en (lokale) heffingen. Alle prijzen zijn in EURO en ook in EURO te betalen.

Modules

De modules worden door 2FACT aangeboden tegen een vaste jaarlijkse Licentievergoeding. Aanvullende informatie over de prijsstelling van de modules vind je op de Website.

Prijswijzigingen

Algemeen

Onder geen beding garandeert 2FACT dat ze de prijzen voor om het even welke van zijn Diensten zal behouden. 2FACT kan de prijs van een of meer van zijn Diensten te allen tijde aanpassen.
In geval van een prijsverhoging die een invloed heeft op bestaande Klanten, verbindt 2FACT zich ertoe om zijn Klanten minstens één (1) maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen in kennis te stellen via een Mededeling.

Licentievergoedingen

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake indexering wordt een verhoging van de Licentievergoeding van een Klant die ingaat tijdens een lopende Termijn beschouwd als een substantiële wijziging van de Overeenkomst. Daarom zal de Klant de mogelijkheid krijgen om de Overeenkomst op te zeggen. De Klant moet deze opzegging schriftelijk aan 2FACT richten vóór de nieuwe Licentievergoedingen ingaan. Indien de Klant na de ingangsdatum verder gebruikmaakt van de Tool, geeft hij aan dat hij de herziene prijzen aanvaardt.

Indexering

Voor zover de prijzen van de Diensten zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen,  socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is 2FACT bij een
verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd zijn prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen (voor Licentievergoedingen: zelfs tijdens de lopende Termijn). Een indexering kan niet gelden als een substantiële wijziging van de Overeenkomst.

Upgrades en downgrades

Upgrades

Het staat de Klant vrij meer modules te bestellen, het aantal Gebruikersaccounts te verhogen en de beperkingen van het Klantaccount te verhogen (hierna gezamenlijk de “Upgrade(s)” genoemd). Dit kan op elk moment tijdens de Termijn via de in-app upgrade functionaliteit. In dat geval wordt de gevraagde Upgrade onmiddellijk geactiveerd. Een bijkomende vergoeding wordt pro rata in rekening gebracht, rekening houdend met het resterende gedeelte van de huidige Termijn gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de Upgrade.

Downgrades

Het staat de Klant vrij over te schakelen naar minder modules, het aantal Gebruikersaccounts te verminderen en eerdere verhogingen van de beperkingen van het Klantaccount ongedaan te maken (hierna gezamenlijk de ‘Downgrade(s)’ genoemd).
Een kennisgeving daartoe dient uiterlijk (15) dagen voor de Verlengingsdatum te worden gedaan. Indien de kennisgeving inzake een Downgrade te laat wordt gedaan, is 2FACT gerechtigd het Pakket, de Gebruikersaccounts en de beperkingen van het Klantaccount in kwestie voor de gehele volgende Termijn
te factureren aan de Klant, zelfs indien de Klant deze niet langer gebruikt.
Eventuele Downgrades worden pas vanaf de jaarlijkse Verlengingsdatum doorgevoerd. Bijgevolg heeft de Klant geen recht op enige vergoeding voor het niet gebruiken van bepaalde functies van het Pakket, Gebruikersaccounts of beperkingen van het Klantaccount tijdens de lopende Termijn.

GEBRUIKSVOORWAARDEN – DE TOOL

Softwarelicentie (gebruiksrecht)

2FACT verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar, wereldwijd beperkt recht om de Tool en alle (toekomstige) updates ervan uitsluitend te gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering.
De Klant verklaart en garandeert in ieder geval dat alle verstrekte (registratie)gegevens volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn en dat hij over de juistheid ervan zal waken.
Elk ander gebruiks- of exploitatierecht dat niet uitdrukkelijk aan de Klant is verleend, is uitgesloten zonder schriftelijke toestemming van 2FACT.
Zolang deze Overeenkomst van kracht is, mag de Klant gebruikmaken van de Tool binnen de limieten van de rechten die bij het sluiten van de Overeenkomst zijn verleend. De omvang van de verleende rechten kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden beperkt of uitgebreid. Binnen de grenzen van de Softwarelicentie die 2FACT verleende, mag de Klant het overeengekomen aantal Gebruikers een toegangs- en gebruiksrecht verstrekken. Onder de
verantwoordelijkheid van de Klant krijgen deze Gebruikers toegang tot de Tool en mogen ze ervan gebruikmaken binnen de interne bedrijfsomgeving van de Klant. Bijgevolg zijn de verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden van toepassing op Gebruikers die via de Klant toegang krijgen tot de Tool. De Klant verbindt zich ertoe om al zijn Gebruikers duidelijk te informeren over hun verplichtingen en de gebruiksvoorwaarden van de Tool.
De Klant zal andere personen dan de overeengekomen Gebruikers geen toegang geven tot de Tool of deze laten gebruiken. Met betrekking tot de Tool is de Klant verantwoordelijk voor de handelingen, het gedrag, het gebruik en alle andere daden van zijn werknemers, leidinggevenden, bestuurders en alle
derden die hij al dan niet opzettelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks toegang verleent. Bij niet-naleving van de bepalingen van de Overeenkomst kan 2FACT maatregelen treffen tegen de Klant en zijn Gebruikers.

Registratie/Beheerder- en Gebruikersaccounts

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de Tool en zal gebruik kunnen maken van de Softwarelicentie via het Beheerderaccount en, in voorkomend geval, de bijkomende Gebruikersaccounts.
De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts.
Het aantal Gebruikersaccounts stemt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant. Elke Gebruiker heeft dus een persoonlijke Gebruikersaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor het verlenen van deze rechten.
Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen. Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren, om dit regelmatig te veranderen.
De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In deze context moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het
wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan 2FACT (bv.
wanneer ze 2FACT via de helpdesk om hulp vragen).
Alle schade als gevolg van de onzorgvuldige omgang met deze inloggegevens door de Klant of zijn Gebruikers is uitsluitend voor rekening van de Klant, die zich onder geen beding op de aansprakelijkheid van 2FACT kan beroepen.
De Klant moet elke (vermoedelijke) inbreuk op de vertrouwelijkheid van een of meer Gebruikersaccounts en elke controversiële registratie onmiddellijk aan 2FACT melden, zodat deze passende maatregelen kan treffen.

Beperkingen

De verleende rechten op grond van de Overeenkomst zijn aan beperkingen onderworpen. De Klant verbindt zich ertoe de Tool uitsluitend te gebruiken voor zijn interne bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de overheid zijn uitgevaardigd.
De Klant verbindt zich ertoe de Tool niet te gebruiken voor activiteiten die direct of indirect onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, kwaadwillig of lasterlijk (kunnen) zijn en geen handelingen te stellen die ingaan tegen de (intellectuele eigendoms)rechten van 2FACT, zijn
Verbonden ondernemingen of een derde.
De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentieel punt van de Overeenkomst vormt.
De Klant stemt ermee in geen misbruik te maken van de Tool en zich te houden aan de opgelegde beperkingen. Zonder dat deze lijst uitputtend is, verbindt de Klant zich ertoe de onderstaande handelingen niet te stellen:

 • De rechten op de Tool die onder deze Overeenkomst zijn verleend zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2FACT (her)verkopen, toewijzen, verspreiden, er een (sub)licentie op toekennen, ze verhuren, leasen, uitlenen, verdelen of op enige andere wijze overdragen of Diensten of afgeleide producten ervan in een dienstenbureau- of uitbestedingsaanbod aan een derde aanbieden;
 • De Tool kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of er afgeleide werken van maken (met uitzondering van de kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de rapporten of overzichten gemaakt worden, die louter voor bedrijfsinterne doeleinden van de Klant gecreëerd
  worden);
 • De Tool (laten) onderwerpen aan reverse engineering, ontmanteling of decompilatie;
 • De Tool gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor de overdracht van gegevens die illegaal of lasterlijk zijn, een inbreuk vormen op de privacy van een ander of beledigend, bedreigend of schadelijk zijn of de intellectuele eigendom van een ander schenden;
 • Gebruikmaken van de Tool om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;
 • De Tool gebruiken voor het verspreiden van ‘junkmail’, ‘spam’, ‘kettingmails’, ‘phishing’ of andere ongewenste massale e-mails;
 • De Tool gebruiken om iemand te stalken, lastig te vallen of kwaad te doen;
 • De goede werking van de Tool en/of de Website verstoren. Dit houdt ook in dat Klanten geen materiaal mogen verzenden, verwerken of opslaan met softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige computercode, bestanden, scripts, agenten of programma’s die een inbreuk kunnen vormen op de Diensten en belangen van 2FACT, haar Verbonden Ondernemingen en Klanten. Verder mogen Klanten geen content uploaden die de infrastructuur en de goede werking van de Tool kan belasten of verstoren;
 • Content toevoegen aan de Tool die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd vanwege zijn illegale, onwettige, schadelijke, beledigende,  misleidende, bedreigende, obscene, pornografische, aanstootgevende of racistische aard en/of meer in het algemeen omdat deze ingaat tegen de
  openbare zeden of orde;
 • Het bedrijfsmodel van 2FACT of zijn Verbonden Ondernemingen omzeilen;
 • Geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van de Tool op een manier die een onjuiste of misleidende indruk, toeschrijving of verklaring kan uitdragen over 2FACT, zijn Verbonden Ondernemingen of om het even welke derde;
 • Vragen naar de inloggegevens van andere Gebruikers en/of inloggen op het Gebruikersaccount van een ander;
 • Op een frauduleuze manier gebruikmaken van de Tool (zo wordt het gebruik van een vals Gebruikersaccount en/of foute gebruikersinformatie verstrekken beschouwd als frauduleus gebruik);
 • Ongeoorloofd van de Tool gebruikmaken en zich als een andere (rechts- of natuurlijke) persoon voordoen;
 • De Tool gebruiken op een manier die aanzienlijk meer belastend is dan het gemiddelde gebruik en die schadelijk kan zijn voor het netwerk of het systeem kan overbelasten.

De Klant moet elk ongepast en ongeoorloofd gebruik onmiddellijk bestraffen of sanctioneren en 2FACThiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

Corrigerende maatregelen

2FACT mag alle nodige en redelijke maatregelen treffen wanneer de Klant of zijn Gebruiker in strijd met de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden of de algemeen aanvaarde gedragsregels van het internet handelt. 2FACT kent zichzelf een grote discretionaire bevoegdheid toe om een inbreuk naar verhouding te bestraffen. 2FACT kan de toegang tot de Tool tijdelijk opschorten of definitief weigeren. 2FACT kan de Klant eventuele kosten aanrekenen die ze maakt ten gevolge van het niet nakomen van de algemene voorwaarden door de Klant.

Als de situatie dit rechtvaardigt, kan 2FACT de genoemde maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing treffen. De Klant is niet gerechtigd een terugbetaling of schadevergoeding te vragen naar aanleiding van de getroffen maatregelen.
Indien de Klant van mening is dat een getroffen maatregel onevenredig of ongegrond is, dient hij 2FACT binnen vijftien (15) kalenderdagen na het nemen van de maatregel aan te schrijven.
2FACT zal de argumenten van de Klant in beschouwing nemen, maar is niet verplicht de genomen maatregelen ongedaan te maken.

Systeemvereisten

Het gebruik van en de toegang tot de Tool door de Klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een actuele webbrowser (we ondersteunen alle browsers, maar raden de nieuwste versie van Google Chrome aan). Met een verouderde webbrowser is het mogelijk dat de Klant niet alle functionaliteiten van de Tool kan gebruiken of dat deze niet optimaal werken.

FACTURATIE EN BETALING

Facturatie

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat 2FACT elektronische facturen uitschrijft, tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 2FACT zal alle facturen in het kader van deze Overeenkomst verzenden naar het elektronische adres dat de Klant opgaf toen hij de Diensten bestelde. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn factuurinformatie actueel te houden. De Klant wordt niet ontslagen van zijn betalingsverplichting en de gevolgen van laattijdige of niet-betaling ingeval 2FACT een factuur opstelt en verzend met de verouderde factuurinformatie van de Klant.

Licentievergoeding

2FACT factureert de Licentievergoeding als volgt aan zijn Klanten:

 • Een jaarlijkse factuur.

De factuur zal altijd aan de Klant worden uitgereikt vóór de start van de respectieve Termijn. Upgrades Upgrades (een hoger Pakket, extra Gebruikersaccounts, een verhoging van de beperkingen van het Klantaccount) die de Klant bestelt tijdens de Termijn zullen onmiddellijk nadat de Klant de
bestelling heeft geplaatst aan de Klant worden gefactureerd.

Introductiediensten

De eenmalige vergoeding voor Introductiediensten zal 2FACT onmiddellijk nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst factureren.

Betaling

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, moeten alle facturen van 2FACT binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden
De Klant kan facturen enkel rechtsgeldig betwisten als hij een e-mail stuurt naar (hello@2fact.be) binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn
verplichting tot betaling.
De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd.
2FACT zal gedeeltelijke betalingen van de Klant altijd onder voorbehoud van wijziging en onverlet aanvaarden en eerst toewijzen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, dan aan de verschuldigde rente en pas daarna aan de hoofdsom, waarbij de toewijzing van het betaalde bedrag aan
de oudste uitstaande hoofdsom voorrang krijgt.

Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

Voor elke factuur die de Klant op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, is hij – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlinterest ten belope van 1 % per maand achterstand verschuldigd. Een reeds begonnen maand telt in dit geval als volledige maand. Het aldus
verschuldigde bedrag wordt bovendien nog vermeerderd met alle door 2FACT betaalde
inningskosten, plus 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van 2FACT om een hogere vergoeding te eisen.
Indien de Klant één of meer facturen niet betaalt, heeft 2FACT het recht om de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten totdat het de feitelijke en volledige betaling van de Klant heeft ontvangen.
De tijdelijke opschorting van de toegang tot de Diensten heeft echter geen invloed op de voortzetting van de Termijn. Bovendien kan 2FACT de Overeenkomst eenzijdig opzeggen indien de Klant niet of herhaaldelijk niet tijdig betaalt.

Bij niet- of laattijdige betaling worden alle overige facturen van 2FACT aan de Klant onmiddellijk opeisbaar, ook al zijn ze nog niet vervallen, en zijn alle toegestane betalingsvoorwaarden niet meer van toepassing. Hetzelfde geldt in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding,
staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Intellectuele eigendomsrechten van 2FACT

De Klant erkent uitdrukkelijk dat 2FACT en zijn Verbonden Ondernemingen de enige eigenaar zijn en blijven van de Tool en/of andere intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. Alle dergelijke rechten en goodwill berusten bij 2FACT en zijn Verbonden ondernemingen en dat zal
ook zo blijven.
Bijgevolg houdt de licentie die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant is verleend uitsluitend het recht op gebruik – tegen een vergoeding – van de Tool in. Op grond van deze Overeenkomst verleent 2FACT geen impliciete licenties.
Onder geen beding is/verleent een dergelijke licentie:

 • Een eigendomsoverdracht van de Tool door 2FACT aan de Klant;
 • de Klant enig recht op de Tool, noch op handelsnamen en/of handelsmerken van 2FACT of zijn Verbonden Ondernemingen; of
 • de Klant het recht om 2FACT te vragen hem een kopie van om het even welke software of andere producten die door 2FACT gebruikt worden om de Diensten te leveren, te bezorgen.
  De Klant mag bijgevolg geen gebruik maken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam van 2FACT of zijn Verbonden Ondernemingen (zoals onder andere het gebruik ervan in metatags, trefwoorden of verborgen tekst) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2FACT en/of zijn Verbonden ondernemingen.
  Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van 2FACT te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendomsrechten van 2FACT ongeldig zou kunnen
  maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.
  De Klant verbindt zich ertoe 2FACT in kennis te stellen van elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op om het even welk intellectueel eigendomsrecht van 2FACT waarvan hij weet zou krijgen, alsook van eender welke aanspraak van een derde als gevolg van het gebruik van de Diensten.

Documentatie

Overeenkomstig deze Servicevoorwaarden kent 2FACT de Klant hierbij een niet-exclusieve, nietoverdraagbare licentie toe voor de Termijn van de gesloten overeenkomst voor de reproductie van kopieën van de Documentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door de Klant in het
kader van zijn licentie
De Klant erkent dat:

 • er geen recht wordt toegekend om de Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te
  vertalen of er afgeleide werken van te creëren;
 • de Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van 2FACT en stemt er
  hierbij mee in om alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-,
  handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de Documentatie zou
  bevatten, accuraat te reproduceren.

Verwijzingen

Zonder enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen, stemt de Klant ermee in dat 2FACT voor de verlening van zijn Diensten, op bijvoorbeeld de Website, kosteloos correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (hierna gezamenlijk: de ‘Merken’).
2FACT zal binnen een redelijke termijn ieder gebruik van om het even welk Merk van de Klant voor de uitvoering van de Diensten staken bij (i) de beëindiging van de Overeenkomst of (ii) de ontvangst van een kennisgeving van de Klant om een dergelijk gebruik te staken.

DUUR

Elke Softwarelicentie heeft een verlengbare termijn van één jaar.
Een nieuwe Termijn van dezelfde duur als de vorige (initiële of verlengde) Termijn van één jaar gaat automatisch in als de Klant de Overeenkomst niet uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de Verlengingsdatum opzegt, wat 2FACT het recht geeft om de Klant voor de verlengde Termijn te
factureren.
Ingeval de Overeenkomst wordt verlengd, wordt de geldende prijs altijd gebaseerd op de status van het Klantaccount onmiddellijk voorafgaand aan de Verlengingsdatum (ongeacht eventuele prijsverhogingen). Dit betekent dat eventuele Upgrades tijdens de voorgaande Termijn zullen blijven gelden tijdens de nieuwe Termijn. Ook wordt rekening gehouden met tijdige Downgrades.

OPZEGGING

Opzegging door de Klant

De Klant kan de Softwarelicentie beëindigen door 2FACT te contacteren (hello@2fact.be) op ieder moment en voor om het even welke reden, mits de opzegging minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de Verlengingsdatum gebeurt.

Elke opzegging van de Softwarelicentie door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Termijn zal geen nut hebben, aangezien de Overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden. Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Termijn te betalen, zelfs als hij niet van plan is om de Diensten verder te gebruiken;
Ingeval de Klant niet kan instemmen met een substantiële wijziging van de Overeenkomst en een dergelijke beëindiging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door 2FACT.
Substantiële wijzigingen van de Overeenkomst omvatten:

 • een substantiële wijziging van deze algemene voorwaarden door 2FACT
 • een prijsverhoging die een substantiële invloed heeft op de Klant;
 • een wijziging in het aanbod van de Diensten die een aanzienlijk nadeel voor de Klant met zich meebrengt

Onder geen beding geeft een opzegging de Klant het recht om enige vorm van schadevergoeding of compensatie van 2FACT te eisen;

Opzegging door 2FACT

Onverminderd eender welk recht of verhaal dat 2FACT ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het 2FACT vrij om de Overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen 2FACT en de Klant voort te zetten.
De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden:
i) Indien 2FACT vaststelt of gegronde redenen heeft om te veronderstellen dat:

 • de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden. In de mate dat ze dit nog nuttig acht zal 2FACT de Klant eerst over de inbreuk inlichten en hem verzoeken om (i) de situatie recht te zetten en (ii) de inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) een dergelijke inbreuk of inbreuken in de toekomst te voorkomen;
 • de Klant de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
 • de Overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
 • de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.
  (ii) Indien de Klant zijn betalingen staakt, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening of een soortgelijke procedure gaat of ontbonden wordt.
  (iii) Indien de Klant een daad van oneerlijkheid, trouweloosheid of fraude pleegt tegenover 2FACT of zijn Verbonden Ondernemingen.

In geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van 2FACT wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding en onverminderd het recht van 2FACT om van de Klant een bijkomende compensatie te eisen. 2FACT heeft het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Diensten te weigeren.

Gevolgen van de opzegging

Bij beëindiging van de Softwarelicentie:

 • door de Klant:
  verbindt 2FACT zich ertoe het Klantaccount zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het einde van de Softwarelicentie te deactiveren. 2FACT zal naar best vermogen de Klant vooraf in kennis stellen van de deactivering van het Klantaccount; wordt de Klant aanbevolen de Klantgegevens vóór het einde van de Softwarelicentie te exporteren met behulp van de beschikbare exporttools. Export na het einde van de Softwarelicentie kan alleen plaatsvinden gedurende een beperkte tijdsperiode en met de tussenkomst van 2FACT. Hiervoor mag 2FACT kosten in rekening brengen.
 • door 2FACT:
  dient 2FACT (i) uitsluitend naar eigen oordeel een tijdsperiode te bepalen waarin het het Klantaccount zal deactiveren en (ii) in voorkomend geval de Klant toe te laten de Klantgegevens uit het Klantaccount te exporteren.
  Bij export worden de Klantengegevens in een formaat bezorgd dat door een machine gelezen kan worden. 2FACT tracht de geëxporteerde Klantengegevens zo volledig mogelijk te bezorgen, maar kan hiervoor geen sluitende garantie geven. Ook kosten voor de Klant kunnen hiervoor van toepassing zijn om alle data te kunnen exporteren.
  Bij beëindiging van de Overeenkomst moet iedere Partij alle vertrouwelijke informatie en al het materiaal terugbezorgen dat aan de andere Partij toebehoort (zie artikel 11). Indien de Klant de Overeenkomst opzegt om een andere reden dan ernstig wangedrag van 2FACT , is hij verplicht om het bedrag voor het resterende deel van de lopende Termijn (en, in voorkomend geval, voor de volgende Termijn) te betalen, zelfs als hij de Diensten niet meer zal gebruiken. Bedragen die reeds aan 2FACT zijn betaald voor de lopende en/of komende Termijn worden door 2FACT bewaard en niet teruggestort.
  De volgende artikels blijven ook na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook van kracht: Artikels Intellectuele eigendom, Aansprakelijkheid, Persoonsgegevens en Privacy en Vertrouwelijkheid.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van 2FACT zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen:
(i) de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de Diensten, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten werd door 2FACT. De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.

De Klant aanvaardt dat hij 2FACT altijd zo snel mogelijk in kennis moet stellen van alle schade die hij heeft geleden ten gevolge van het gebruik van de Tool of Diensten. Eventuele verergering van de schade die veroorzaakt wordt doordat 2FACT niet aldus onverwijld in kennis wordt gesteld is niet te wijten aan 2FACT.
Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze Servicevoorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, worden de Tool en/of de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere producten of diensten die door 2FACT geleverd worden op een ‘as is’-basis verstrekt.
2FACT wijst dan ook alle eventuele andere – zowel expliciete als impliciete – beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.
Verder garandeert 2FACT evenmin dat de Tool en/of de Diensten aan alle eisen van de Klant zullen voldoen. Bovendien wordt de Klant de mogelijkheid geboden om (i) gebruik te maken van de Demo alvorens een betalende Klant te worden en (ii) te allen tijde 2FACT ter zake om bijkomende informatie te vragen. Bijgevolg verklaart de Klant voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de reikwijdte van de Tool en de Diensten.
Zonder hiermee te willen raken aan het algemene karakter van voorgaand deel, garandeert 2FACT geenszins: (i) dat de prestaties van de Tool en de Diensten niet onderbroken zullen worden of geen fouten zullen bevatten, noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden;
(ii) dat de Tool en de Services continu beschikbaar, vrij van virussen, op tijd en volledig zullen zijn; of (iii) dat de door de Tool en de Diensten verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en niet-misleidend zal zijn.
Het beoogde gebruik van de Tool en de Diensten door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers wordt geheel op hun verantwoordelijkheid en risico  bepaald. 2FACT kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die er uit dit beoogde gebruik zou voortvloeien. Daarom
zullen de Klant, de Beheerder en/of de Gebruiker als enige verantwoordelijk zijn voor alle eventuele gevolgschade aan hun computer (programma’s), draadloze toestellen en/of andere uitrusting die veroorzaakt werd door de Tool en de Diensten.
2FACT zal ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor:

 • indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van o.a. inkomstenverlies, verlies van goodwill en schade aan het eigendom van de Klant veroorzaakt door de Tool en de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook wanneer 2FACT speciaal geïnformeerd werd door de Klant over het mogelijke verlies;
 • gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid;
 • schade veroorzaakt door het gebruik van de Tool en de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door 2FACT;
 • bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;
 • het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend de fout van 2FACT zou zijn;
 • schade veroorzaakt door het niet naleven van eender welk advies en/of richtlijnen die door 2FACT gegeven zouden zijn, die deze laatste altijd op discretionaire basis verstrekt;
 • schade veroorzaakt door overmacht of ‘hardship’.

Verder aanvaardt de Klant dat 2FACT geen enkele garantie biedt dat de Tool en de Diensten voldoen aan de voorschriften of de vereisten die op eender welk juridisch vlak van toepassing zijn, met uitzondering van de voorschriften of vereisten die in België gelden op het moment dat de Overeenkomst
gesloten wordt. 2FACT kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke navolgende wijziging van om het even welke aard in dergelijke wetgeving en/of voorschriften. De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met inbegrip van
Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer van 2FACT op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan 2FACT bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee
geheel op eigen risico handelt. In dat geval kan 2FACT niet dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie garanderen, zoals dat wel het geval is met de Klantgegevens.
De Klant zal 2FACT en/of al zijn leidinggevenden, bestuurders, partners, werknemers en Verbonden Ondernemingen vergoeden en/of vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze  algemene voorwaarden en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid, fout of zorgeloosheid of door zijn Beheerder en/of een van zijn Gebruikers.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

2FACT als verwerkingsverantwoordelijke

2FACT verwerkt persoonsgegevens van de (potentiële) Klant, zijn Gebruikers en/of andere werknemers van de Klant. Aangezien 2FACT persoonsgegevens verwerkt voor een reeks eigen doeleinden (voornamelijk om de Diensten te verlenen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie te versturen), treedt 2FACT op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Privacywetgeving.
De Privacyverklaring van 2FACT bevat alle relevante informatie over de manier waarop 2FACT als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat (met inbegrip van: de doeleinden van de gegevensverwerking, de aard van de te verwerken persoonsgegevens, de periode waarin ze worden bewaard, de ontvangers van de gegevens, enz.). De Privacyverklaring van 2FACT moet samen met het Cookiebeleid van 2FACT worden gelezen.
Door een Overeenkomst met 2FACT aan te gaan – of zich in te schrijven voor een Demo – erkent de Klant dat hij de Privacyverklaring heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

2FACT als gegevensverwerker

Wat de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant betreft, erkent de Klant dat hij zal optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en 2FACT als ‘verwerker’ in de zin van de Privacywetgeving. Door een Overeenkomst met 2FACT te sluiten – of zich in te schrijven voor een Demo – geeft de
Klant te kennen dat hij de Gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gelezen en aanvaardt.

VERTROUWELIJKHEID

Algemeen

Alle informatie die de Partijen schriftelijk of mondeling met elkaar uitwisselen alvorens de Overeenkomst te sluiten en tijdens de looptijd ervan, geldt als vertrouwelijk en dient door iedere Partij met de strengste geheimhouding te worden behandeld.
Deze omvat, maar is niet beperkt tot: alle informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten leveranciersgegevens, gegevens van werknemers, persoonsgegevens, programma’s, broncodes, computerprogramma’s, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (al dan niet patenteerbaar), processen, schema’s, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties. In het geval van de Klant omvat deze ook Klantengegevens.
Concreet zal de ontvanger:

 • de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;
 • de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;
 • het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;
 • geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;
 • de vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis heeft niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij aan derden onthullen, openbaar maken of ter beschikking stellen;
 • dergelijke vertrouwelijke informatie alleen onthullen aan werknemers die deze in het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de Partijen moeten kennen. Daarnaast verklaart en garandeert de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee hebben ingestemd om gebonden te zijn door de voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke onder deze Servicevoorwaarden van  toepassing zijn op de ontvanger.
  De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven.

Uitzonderingen die voor beide Partijen gelden

De verplichtingen, zoals bepaald in artikel 12.1, zijn niet van toepassing op de volgende informatie:

 •  informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;
 • informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
 • informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door een rechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt. Indien mogelijk zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.

Uitzonderingen die van toepassing zijn op 2FACT

De Klant verleent 2FACT en zijn Verbonden ondernemingen uitdrukkelijk een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om:

 • ieder idee, verbeteringsverzoek en iedere input, suggestie, aanbeveling, correctie of andere feedback van de Klant waarmee de Tool en de Diensten verbeterd en/of uitgebreid kunnen worden, te gebruiken en/of te verhandelen;
 • kwantitatieve gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van de Tool en Diensten door de Klant (bv. het gemiddelde aantal uitgeschreven facturen, toegevoegde contacten, gebruikers …) voor zakelijke doeleinden te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken, met inbegrip van sectorale analyse, benchmarking, analyse en marketing. alle bekendgemaakte gegevens zullen alleen in geaggregeerde en niet-geïdentificeerde vorm beschikbaar zijn en de Klant, zijn Gebruikers of derden niet identificeren;
 • van alle anonieme en geanonimiseerde Klantengegevens (d.w.z. gegevens waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd) gebruik te maken voor commerciële doeleinden.

ONDERSTEUNING – HELPDESK

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen in de documentatie van 2FACT. Mocht de informatie  die hij daar kan vinden, hem niet helpen, kan hij gratis contact opnemen met de helpdesk van 2FACT door een support ticket in te dienen. De helpdesk van 2FACT is van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (CET) bereikbaar, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen. De helpdesk van 2FACT zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.

BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN UPDATES

2FACT biedt zijn Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van de Diensten na te gaan via zijn Website. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt 2FACT zich ertoe om zijn uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder echter enige garantie te geven wat de respons- en oplostijd betreft. In elk geval en waar gepast zal het 2FACT vrijstaan om te bepalen wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van zijn Klanten kan gelden. 2FACT wil de kwaliteit van de Diensten hooghouden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren. 2FACT verbindt zich ertoe de impact van dergelijke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige uitvaltijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal 2FACT zijn uiterste best doen om de Klant hiervan te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet zinvol is (zoals in dringende gevallen).
Onder geen beding zal 2FACT verplicht zijn de Klant te vergoeden voor de uitvaltijd.

MEDEDELINGEN

Alle kennisgevingen die 2FACT op grond van deze Overeenkomst aan de Klant moet doen, zullen afdoende zijn indien 2FACT zijn Mededeling richt aan de laatst bekende contactgegevens van de Klant (die hij mogelijk verstrekte toen hij zich inschreef). Van alle Gebruikers wordt verwacht dat zij hun contactgegevens actueel houden. 2FACT kan niet aansprakelijk worden gesteld als een Klant een bepaalde Mededeling niet heeft ontvangen omdat de beschikbare contactgegevens niet meer actueel waren.
Elke formele mededeling aan 2FACT dient gericht te worden aan de contactadressen die voor dit doel in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN

2FACT heeft het recht om te allen tijde het aanbod en de samenstelling van zijn Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbod en de samenstelling van de Pakketten, de ondersteunde functionaliteiten) te wijzigen. In voorkomend geval zal 2FACT de Klant hierover binnen een
redelijke termijn voorafgaand aan een wijziging informeren via een Mededeling.

OVERMACHT/’HARDSHIP’

2FACT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van om het even welke van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht of ‘hardship’ (onvoorziene omstandigheden).
Gebruikelijke situaties van overmacht of hardship zijn onder meer de volgende: alle omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien en onvermijdelijk waren, en die 2FACT beletten de Overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins moeilijker maken dan normaal het geval zou zijn (met inbegrip van onder andere: oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, epidemieën en pandemieën, vertragingen bij of faillissement van derden die 2FACT inschakelde, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, interventies van de overheid, stroomuitval en storingen of onderbrekingen van om het even welke communicatieapparatuur, software of hardware).
De genoemde situaties geven 2FACT het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te herzien en/of op te schorten via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat 2FACT tot schadevergoeding gehouden is. 2FACT heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan twee (2) maanden aanhoudt.

VERREKENING (COMPENSATIE)

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de Partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen 2FACT en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden.

Indien er meerdere schuldeisers zijn, zal de vordering van de andere partij op de partij die met meerdere schuldeisers te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat er overblijft na verrekening van de aan te rekenen bedragen. Bovendien zal de permanente verrekening in ieder geval rechtsgevolgen hebben ten aanzien van de curator en de overige schuldeisers, die zelf dus geen bezwaar kunnen aantekenen noch zich kunnen verzetten tegen om het even welke  genoemde verrekening of schuldvergelijking die de Partijen zouden verrichten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar 2FACT zijn maatschappelijke zetel heeft.

TAAL

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze algemene voorwaarden ook de voertaal is in alle commerciële transacties met 2FACT.
De originele taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten die in een andere taal opgesteld werden, zullen altijd als een bijkomend voordeel voor de Klant beschouwd worden. In het geval van een conflict tussen de verschillende versies, heeft de nederlandstalige versie altijd voorrang.

DIVERSE BEPALINGEN

De nietigheid van een of meer bepalingen of een deel van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules en/of de rest van de desbetreffende bepaling onaangetast. In voorkomend geval zullen de Partijen onderhandelen om de nietige bepaling door een gelijkwaardige clausule te vervangen die in overeenstemming is met de geest van deze algemene voorwaarden. Komen Partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
Indien 2FACT om het even welk van zijn rechten (herhaaldelijk) niet uitoefent, kan dit slechts worden opgevat als het gedogen van een bepaalde situatie en impliceert het geenszins een verzaking van zijn rechten.
2FACT heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen aan een Verbonden onderneming of een ander bedrijf bij een verkoop, overdracht, fusie, consolidatie of enige andere beschikking van (praktisch) al zijn activa of activiteiten.